SAS GROUP LLC
18/40, Mashtots Street, 0002 Yerevan, Armenia
TEL: 0037 410 55 05 05
FAX: 0037 410 52 57 22

FAGE Total 170g

Strained yogurt with a rich, creamy texture and a unique taste.

INGREDIENTS

FULL NUTRITIONAL INFO

* Խնդրում ենք վերաբերում են ապրանքի պիտակի համար առավել ճշգրիտ տեղեկատվություն